คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Aunti-Corruption Policv)  
นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมูล หรือเเจ้งเบาะเเส เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)  
นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลืแทางการเมือง/บริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับบริจาค/การเป็นผู้ให้เงินการสนับสนุนหรือรับการสนับสนุน/การให้หรือได้รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองการบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ/การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก/การจ้างพนักงานรัฐ/ความขัดเเย้งทางผลประโยชน์  
ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต;  
     
แจ้งเบาะแส ร้องเรียนที่ E-mail :: whistleblower@lohakit.co.th