1. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
2. นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
     
3. นาย ธีระ ณ วังขนาย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
4. นาย เลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
5. นาย อนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ และกรรมการอิสระ
     
6. นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
     
7. นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง