1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมนึก ธนะสาร รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายธีบูร ไชยาเสรีกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
7. นางสาวสุชัญญา นาน้ำเชี่ยว ผู้จัดการโรงงาน
8. นายบุญจบ ลิ้มจำเริญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล