1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมนึก ธนะสาร รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายธีบูร ไชยาเสรีกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
7. นายอโนชา วรรณพินทุ ผู้จัดการโรงงาน
8. นายวิภาค วงศ์ธนโสภณ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
9. นายนนทวัช เครือรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล