1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมนึก ธนะสาร รองกรรมการผู้จัดการ,
รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
และผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด
4. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายชัยวัฒน์ โบสุวรรนานา ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า