1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมนึก ธนะสาร รองกรรมการผู้จัดการ,
รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
และผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด
4. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ