1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ
6. นายสมนึก ธนะสาร กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท