1. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
2. นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
     
3. นาย ธีระ ณ. วังขนาย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
4. นาย เลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     
5. นาย อนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ และกรรมการอิสระ
     
6. นาย สมนึก ธนะสาร กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
     
7. นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท