1. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย ธีระ ณ. วังขนาย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นาย คุณเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นาย อนุรุธ ว่องวานิช กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท