1. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 3 ตำแหน่ง 1 เมษายน 2560

2. วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

1 ตำแหน่ง 1 เมษายน 2560