1.เจ้าหน้าที่ขาย / SALE

4 อัตรา 1 มิถุนายน 2564
2.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย/ Support Sale

1 อัตรา 28 เมษายน 2564
3.ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องกล) / Mechanical Maintenance

2 อัตรา 28 เมษายน 2564
4.พนักงานฝ่ายผลิต / Operator

10 อัตรา 28 เมษายน 2564
5.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ / QA Engineer

1 อัตรา 28 เมษายน 2564
6.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / QC

1 อัตรา 28 เมษายน 2564