การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (26 กรกฎาคม 2561)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
Link to Opportunity day official