โทรศัพท์ :  0-2673-9559  ต่อ  210
โทรสาร :  0-2673-9577-8
อีเมลล์ :   ird@lohakit.co.th