ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
     

Support Sale/เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย
- ประสานงาน และสนับสนุนงานภายใน-ภายนอกองค์กร
- รับคำสั่งซื้อ บันทึกข้อมูลในระบบ
- จัดทำรายงาน และติดตามรายการสั่งซื้อ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   
     

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร ไทยซีซี ชั้นที่ 16
ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   
     

อัตรา
3 ตำแหน่ง

เงินเดือน
ตามโครงสร้าง